Organizing Committee

General Chair Ping Zhang Beijing University of Posts and Telecommunications           
TPC Co-Chair Ke Xu Tsinghua University           
  Xiaorui Wang      The Ohio State University, USA           
Local Arrangement and Finance Chairs    Dongliang Xie Beijing University of Posts and Telecommunications           
Web Chair    Xuesong Qiu Beijing University of Posts and Telecommunications           
Publicity Chair    Zichen Xu The Ohio State University, USA           
  Edith Ngai Uppsala University, Sweden           
  Fan Li Beijing Institute of Technology           
Publication Chair Xiaohong Huang Beijing University of Posts and Telecommunications           
Submission Chair    Wenli Zheng The Ohio State University, USA           
Registration Co-Chair    Min Xie Beijing University of Posts and Telecommunications